Batch · ноември 17, 2016

Batch файл, проверяващ за празни поддиректории.

Batch файл, който проверява за празни директории на всички поддиректории на директорията, в която е стартиран.

В случай, че открие такива ги визуализира. След като файла приключи работа изкарва съобщение Ready, без значение дали има празни поддиректории или не.

Код на файла:

@echo off
for /d /r %1 %%A in (.) do (
dir /a /b „%%~fA“ 2>nul | findstr „^“ >nul || echo %%~fA
)
echo Ready
pause > nul